Tổ chức sự kiện


TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG - KHÁNH THÀNH

TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG - KHÁNH THÀNH

TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN KHÁCH HÀNG

TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN KHÁCH HÀNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỌP BÁO

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỌP BÁO

TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ

TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG  ĐỘNG THỔ